CO JE EKOVESNICE?

Ekovesnice je komunita lidí v plnohodnotném osídlení, ve kterém jsou lidské činnosti harmonicky integrovány do přírody způsobem, který podporuje zdravý lidský rozvoj a který může pokračovat úspěšně do budoucnosti.

Lidé v ekovesnici:

 • Se spolupodílejí na místním rozhodování, tzv. participativním rozhodování
 • Propojují ekologické, ekonomické, sociální a kulturní oblasti do ucelených trvale udržitelných lokálních systémů
 • Aktivně obnovují místní společenské a přírodní prostředí
 • Jsou živou laboratoří nádherných průkopnických alternativ a inovativních řešení

Díky spolupodílení se na místním rozhodování je každá ekovesnice unikátní. Její rozmanitost je dána individuálními schopnostmi a charaktery lidí, společenského a přírodního prostředí a lokálními trvale udržitelnými systémy. Sjednocujícím článkem všech ekovesnic jsou jejich činnosti, které vedou k životnímu stylu s vysokou kvalitou a nízkým dopadem na planetu Zemi a podporují jednotlivé oblasti udržitelnosti..

Světová síť ekovesnic (Global Ecovillages Network) vnímá tři typy ekovesnic – městská, tradiční a úmyslná resp. záměrná.

 • Městská ekovesnice je tvořena novou nebo stávající komunitou či sousedskou čtvrtí, kterou spojuje společná vize obnovy života ve městě založená na udržitelnosti, spolupráci a participativním rozhodování. Více spolupracujících městských ekovesnic v jednom městě může vytvořit tzv. Transition Town – Město Přeměn.
 • Tradiční ekovesnice jsou většinou vesnického typu se stávající komunitou, které se rozhodnou spolupodílet na místním rozhodování a propojují tradiční moudrost komunity s novými pozitivními inovacemi k dosažení udžitelného způsobu života a větší soběstačnosti.
 • Většina ekovesnic je úmyslných neboli záměrných. Jsou vytvořeny lidmi, kteří se cíleně shromažďují a vytváří nové spolupracující participativní udržitelné komunity a místní kultury založené na společné vizi, záměru úmyslu

OBLASTI UDRŽITELNOSTI

Tento holistický přístup k udržitelnosti sjednocuje sociální, kulturní, ekologické a ekonomické rozměry (oblasti) existence a je shrnutím několikaletého experimentování a učení se v rámci Světové sítě ekovesnic (GENu) a současného výzkumu odolnosti, udržitelnosti a participativního navrhování.

Zásady udržitelnosti poskytují náhled do klíčových oblastí pozornosti při zavádění životního stylu s nízkým dopadem na planetu Zemi. je uplatnit všude tam, kde je člověk – v individuálním životě, v organizaci, při navrhování nového projektu, při formulování komunitně řízených rozvojových plánů a dalších. Mají být inspirací a cestou k implementaci životního stylu bez ohledu na to, kde nebo kým jsme.

 • SOCIÁLNÍ UDRŽITELNOST
Ekovesničani aktivně pracují na budování důvěry, spolupráce a otevřenosti mezi lidmi tak, aby se cítili posilněni, viděni a slyšeni. Prostřednictvím komunitních vztahů, společných projektů, sdílených cílů a společenských událostí si vzájemně poskytují sounáležitost a svou jednotu a sílu vnímají prostřednictvím rozmanitosti, vzájemného respektu, úcty a jedinečnosti jednotlivců.
Zásady sociální udržitelnosti:

 • Přijměme rozmanitost a budujme komunitu
 • Zajistěme rovný přístup k holistickému vzdělávání a zdravotní péči
 • Pěstujme inkluzní, citlivé a transparentní rozhodování
 • Zaveďme a udržujme participativní vedení a řízení
 • Procvičujme se a zlepšujme se v řešení konfliktů, vzájemné komunikaci a dovednostech pro budování a udržení míru
 • Rozvíjejme spravedlivé, efektivní a odpovědné instituce
 • KULTURNÍ UDRŽITELNOST
Ekovesničani usilují o vybudování a obnovu tradičních kultur, které podporují a posilují péči o sebe navzájem, o svou komunity a planetu Zemi. Mnozí se aktivně zapojují do praktik, které vedou k hlubokému uvědomění sebe sama a vědomému propojení mezi sebou navzájem i s planetou Zemí. Oslavy, umění, tanec a další formy tvůrčího projevu jsou často považovány za klíčové pro prosperující lidský život a společenství. Většina ekovesničanů nalezne své vlastní způsoby, jak mluvit, spojovat, respektovat a podporovat život, bytosti a trvale udržitelné lokální systémy.
Zásady kulturní udržitelnosti:

 • Rozvíjejme pozorovací schopnosti a zaměřme se na osobní růst
 • Respektujme kulturní tradice, které podporují lidskou důstojnost
 • Aktivně se věnujme ochraně komunit, společenství a přírody
 • Oslavujme život a rozmanitost prostřednictvím umění
 • Připojme se k vyššímu účelu v životě a uvědomme si sebe sama
 • Připojme se znovu k přírodě a přijměme životní styl s nízkým dopadem na planetu Zemi
 • EKOLOGICKÁ UDRŽITELNOST
Při zajišťování základních potřeb pro život jako jsou jídlo, bydlení, voda a energie ekovesničani respektují cykly přírody. Soulad člověka s přírodou zvyšuje biologickou rozmanitost, obnovuje ekosystémy a poskytuje lidem šanci prožívat jejich vzájemnou závislost na systémech a životních cyklech na přímé a každodenní bázi.
Zásady ekologické udržitelnosti:

 • Vyčistěme a doplňujme zdroje vody a její koloběh v přírodě
 • Přesuňme se na 100% obnovitelné energii
 • Pěstujme potraviny a pečujme o půdu prostřednictvím zemědělství šetrného k životnímu prostředí
 • Inovujme a šiřme zelené stavební technologie a přírodní stavitelství
 • Snižme produkci odpadů a pracujme s odpady jako s cenným zdrojem
 • Zvyšme biodiverzitu a obnovujme ekosystémy
 • EKONOMICKÁ UDRŽITELNOST
Ekovesničani se zaměřují na budování ekonomických systémů, které vedou ke sdílení zdrojů, vzájemné podpoře, silným místním ekonomikám a globálnímu sdílení, které slouží potřebám místních obyvatel a ekosystémů. Většina ekovesničanů se aktivně snaží poskytovat udržitelné alternativy k hlavnímu proudu ekonomiky a měnovému systému a zprostředkovat jiný způsob myšlení o bohatství, hospodářském růstu a pokroku, který zahrnuje všechny aspekty života. Místní měny, sdílení, sociální podnikání, kruhová ekonomika a společné formy vlastnictví jsou pro mnoho ekovesničanů klíčové oblasti.
Zásady ekonomické udržitelnosti:

 • Rekonstruujme pojmy bohatství, práce a pokroku
 • Zaveďme spravedlivé vlastnictví pozemků a zdrojů
 • Rozvíjejme sociální podnikání s cílem vytvořit udržitelná řešení
 • Posilme a stabilizujme místní ekonomiky
 • Investujme do spravedlivého obchodu a etických systémů výměny
 • Vytvářejme blahobyt pro všechny prostřednictvím ekonomické spravedlnosti
 • UCELENÝ NÁVRH SYSTÉMU UDRŽITELNOSTI
Některé zásady platí pro všechny dimenze udržitelnosti a pomáhají je spojovat v holistických návrzích do odolných komunit a systémů. Při zavádění návrhů celých systémů udržitelnosti jsou aktivně zahrnuty všechny dotčené osoby a podporuje se transparentnost a spolupráce na všech úrovních.

Zásady uceleného návrhu systému udržitelnosti:

 • Najděme silné a slabé stránky a pákové efekty ve všech oblastech
 • Zapojme všechny zúčastněné strany do návrhů budoucnosti
 • Určeme si správnou stupnici pro každé řešení
 • Ctěme tradiční moudrost a vítejme pozitivní inovace
 • Učme se od přírody a praktikujme myšlení nad ucelenými systémy
 • Vybudujme sdílející platformy pro vzájemnou podporu
Oblasti udržitelnosti a ucelený návrh systému tvoří cestovní mapu k vytvoření ekovesnic. Tím rozvíjí a podporuje komunitami vedené přístupy k pozitivní transformaci a následnému rozkvětu na planetě Zemi.

Tento obsah je upraven a přeložen z originálu „Dimensions of Sustainability“ od GENu podle licence CC BY-NC-SA 4.0.

CO JE GEN?

Představ si planetu Zemi, kde život je v hojnosti a rozkvětu a současně ve svých mezích. Svět, který obnovuje rozmanitost místo vyčerpávání životního prostředí a kde spolupráce, spojení a sdílení je ceněno. GEN se právě takový svět na planetě Zemi snaží vytvořit díky šíření a sdílení fyzikálních a kulturních inovativních technologických řešení a uvědomělého způsobu života z ekovesnic a vyzývá tě ke spoluúčasti!

Hnutí ekovesnic pod záštitou GENu je součástí mnohem mohutnějšího transformačního hnutí nenásilných společenských iniciativ jako jsou například Transition Network – Světová sít měst přeměn, Permaculture Wordwide Network – Světová sít permakultuního hnutí a dalších, které vznikly jako záměrná strategická reakce na ničivé důsledky dominantního světonázoru, který jednoduše nepracuje pro drtivou většinu lidí, ale naopak degraduje životní prostředí a vede ke katastrofálně rostoucím rozdílům mezi bohatými a chudými na planetě Zemi.

 • MOTO GENu

Buď součástí změny, kterou chceš vidět na planetě Zemi. Najdi si svou cestu ke šťastnému životu s nízkým dopadem na životní prostředí.

 • CO JE GEN?

Global Ecovillage Network (GEN) – Světová síť ekovesnic – je rostoucí síť komunit a iniciativ zaměřených na obnovu a rozkvět planety Země, která propojuje rozmanitost kultur, zemí a kontinentů. GEN po celém světě propojuje jednotlivé skupiny jako jsou tvůrci politik, vláda, neziskový sektor, akademici, podnikatelé, aktivisté, síť komunit a ekologicky orientovaní jednotlivci s cílem vytvořit strategie pro celosvětovou transformaci planety Země ke stabilním a odolným komunitám a kulturám. V současnosti je složena z více než 15 000 ekovesnic, záměrných komunit a národních sítí ekovesnic.

 • VIZE GENu

Světová síť ekovesnic věří ve svět uvědomělých občanů a komunit, kteří společně navrhují a realizují své vlastní cesty k obnově a rozkvětu naší planety Země, budují mosty naděje a šíří mezinárodní solidaritu.

MISE GENu

GEN jako sdružené partnerství s hlavním zaměřením na řešení výzev naší planety Země poskytuje informace, nástroje, příklady a nadnárodní zastoupení rozšiřující se síti těch, kteří se zabývají vývojem a živou ukázkou zásad a principů udržitelnosti v jejich osobním životním stylu i komunitě po celém světě.

 • CÍLE GENu
  • Zlepšit na planetě Zemi vzdělávání jednotlivců ze všech společenských vrstev přes sdílení zkušeností a osvědčených postupů získaných ze sítě ekovesnic a udržitelných komunit.

  • Posílit lidská práva, úspěšné řešení konfliktů a rozšíření míru tím, že podpoří místní komunity ke globálnímu sdílení a spolupráci, a současně prosazuje kulturu vzájemného přijetí a respektu, efektivní komunikace a mezikulturní přístup.

  • Zlepšit ochranu životního prostředí na planetě Zemi tím, že slouží jako „think tank“, inkubátor, mezinárodní partnerská organizace a katalyzátor projektů, které urychlují přechod k udržitelnému a odolnému životnímu stylu.

  • Posílit účast občanů a komunit v rozhodování na místní úrovni, ovlivňovat tvůrce politik a vzdělávat veřejnost s cílem urychlit přechod k udržitelnému životu na planetě Zemi.

 • ORGANIZACE GENu

Světová síť ekovesnic je složena z ekovesnic, záměrných komunit a národních sítí ekovesnic. V současnosti je součástí této sítě okolo 15 000 ekovesnic a dalších záměrných komunitních projektů z 5 kontinentů světa, kde lidé žijí společně ve větší harmonii s přírodou. Rozmanitost členů je velká. Jsou zde rozsáhlé národní sítě ekovesnic jako například Sarvodaya (okolo 2000 aktivních ekovesnic na Sri Lance), Federace Damanhur v Itálii nebo Nimbin v Austrálii stejně tak i malé venkovské ekovesnice jako například Gaia Asociacion v Argentině nebo Huehuecoyotl v Mexiku. Síť také obsahuje městské projekty zaměřené na udržitelnost jako například Ekovesnice Los Angeles, Christiania v Copenhagenu, permakulturní centra jako Crystal Waters v Austrálii, Cochabamba v Bolivii nebo vzdělávací centra jako například Findhorn ve Skotsku nebo Earthlands v Massachusetts USA.

Zastřešující organizací je GEN International, který má status poradce v ECOSOC (Hospodářská a sociální rada OSN), a je partmerem UNITAR (Institutu OSN pro vzdělávání a výzkum). GEN International také pracoval v rámci Dekády vzdělávání pro udržitelný rozvoj 2005-2014 pod OSN.

GEN International zastřešuje 5 regionálních sítí:

Každá regionální síť udržuje mapu a databázi ekovesnic, záměrných komunit a národních sítí ekovesnic a pořádá každoročně regionální konferenci ekovesnic daného regionu, aby se navzájem inspirovali, sdíleli zkušenosti a znalosti. Organizace konference se každoročně předává v rámci regionální sítě jednotlivým ekovesnicím. V Evropě je konference také doplněna o Expozici udržitelných technologií v ekovesnicích a ukázkami inovativních projektů z ekovesnic napříč Evropou. Minulý rok konference proběhla v Ängsbacka, Švédsko 16-20 července 2017. Tento rok bude konference v Lilleoru, Estonsko 10-14 července 2018. Před touto konferencí bude uskutečněna Valná hromada GEN Europe.

Rozšířenou částí GENu je NextGEN –mládežnické hnutí, které spojuje mládež s hnutím ekovesnic, které má také 5 regionálních sítí jako GEN. Next GEN využívá znalosti a zkušenosti GENu a přes tuto svou mládežnickou organizaci vytváří novou generaci ekovesničanů. NextGEN umožňuje mladým lidem:

  • Plánovat a organizovat setkání mladými lidmi pro mladé lidi

  • Sdílet své sny, zkušenosti, znalosti, nástroje a odhodlání k lepšímu světu, aby se stali živými tvůrci udržitelné budoucnosti

  • Inspirovat naději, nadšení, kreativitu a radost z blahobytu současných i budoucích generací na naší planetě Zemi

GEN je organizačně řízen Správní radou, kde každá regionální síť GENu, každý regionální NextGEN a GEN International má 2 své zástupce. Ve Valné hromadě GENu mají jednotlivé sítě každá 9 zástupců, kteří dostatečně reprezentují jednotlivé národní sítě a ekovesnice. Rada starších reprezentuje dlouholeté pracovníky a zakladatele GENu, kteří dohlíží na naplňování vize, mise a cílů GENu.

V rámci GENu je několik zaměstnanců podporovaných dobrovolníky, brigádníky a poradci ze všech regionů, kteří se zaměřují na následující oblasti: networking, poradenství, IT, fundraising (Zajištění financí), komunikaci, vzdělávání a výzkum a právní.

Tento obsah je upraven a přeložen z originálu „Home of GEN“ od GENu podle licence CC BY-NC-SA 4.0.

ÚSPĚŠNÉ EKOVESNICE VE SVĚTĚ

 • NADACE A EKOVESNICE FINDHORN
 • Kategorie: Záměrná komunitní ekovesnice

  Země: Skotsko

 • Založena: 1962 Nadace Findhorn (1981 ekovesnice)

  Počet návštěvníků za rok: cca 4000 z 50 zemí

Nadace Findhorn je mezinárodně známá od roku 1962 pro experimentování s novými modely pro holistické a udržitelné bydlení. Dnes je středem největšího záměrného společenství ve Velké Británii a centrem rychle se rozvíjejícího projektu Ekovesnice na severovýchodě Skotska.

Nadace Findhorn je nyní hlavním centrem vzdělávání dospělých s programy pro více než 4 000 pobytových návštěvníků ročně z více než 50 zemí. Jejich ekologická stopa je přibližně na polovině národního průměru Velké Británie. Spolupráce a spolutvoření s přírodou je vždy hlavním aspektem práce Nadace a od jejich nejrannějších dnů se stala dobře známou pro své nádherné zahrady udržované v nepříznivých podmínkách na písečných dunách poloostrova Findhorn. Od roku 1981 se Nadace Findhorn podílí na vzniku projektu „Findhorn Ecovillage“ – ekovesnice Findhorn jako přirozeném pokračování své práce s přírodou.

Ekovesnice Findhorn je živou ukázkou propojení duchovního, společenského a ekonomického aspektu života a je syntézou toho nejlepšího ze současného myšlení o lidských obydlích. Jedná se o neustále se vyvíjející model poskytující řešení lidských a společenských potřeb za současné spolupráce s přírodou, který nabízí lepší kvalitu života pro všechny. Findhorn je zdrojem výuky pro řadu universit a školních skupin, ale i profesních organizací a obcí po celém světě.

Společenství se skládá z více než 400 osob, které žije a pracuje v této venkovské oblasti Skotska. Pocházejí z více než 40 zemí, aby se zapojili do živoucího experimentu a zjistili, co je nezbytné pro šťastný život a udržitelné bydlení.

V současnosti ekovesnice Findhorn se skládá z více než 100 ekologicky nezávadných budov zásobených energií ze čtyř větrných turbín, může se pochlubit biologickým systémem na úpravu odpadních vod, 250 kW kotlem na biomasu, řadou solárních systémů ohřevu vody, komplexním recyklačním systémem, ale i koumunitním družstvem vydávajícím akcie a místní měnou Eko. Je také vydavatelem první technické příručky pro ekologické bydlení ve Velké Británii a má zavedení sdílení vozidel s nulovými emisemi.

Nadace Findhorn je zakládajícím členem GENu (Světové sítě ekovesnic) a je nevládní organizací spojenou s oddělením pro informace veřejnosti Spojených národů. Projekt „Findovn Foundation Ecovillage“ získal ocenění Best Practice od Organizace spojených národů pro lidská sídla (Habitat).

 • SIEBEN LINDEN EKOVESNICE
 • Kategorie: Záměrná komunitní ekovesnice

  Země: Německo

  Založena: 1993 (stávající místo od 1997)

  Počet návštěvníků za rok: cca 2000

Cílem ekovesnice “Sieben Linden Ecovillage” je vytvoření sociálního a ekologicky progresivního modelového řešení komunitní ekovesnice. Osada je plánována jako prostor pro bydlení a práci pro 300 lidí všech věkových skupin se sociálním a kulturním zázemím. Samosprávné řízení ekovesnice je realizováno na základě sociokratických principů a ekovesnice umožňuje svým obyvatelům jistou míru soběstačnosti. Příjmy si jednotliví obyvatelé zajišťují samostatně, ale některé náklady jako například na potraviny a služby jsou sdílené. Vlastní organizace ekovesnice poskytují některá zaměstnání, avšak menší část členů ekovesnice musí najít placenou práci mimo komunitu.

V roce 1997 začali budovat modelové osídlení jako autonomní prostorovou jednotku, která se nachází na 22 hektarovém pozemku mimo obec Poppau v Německu. Od té doby počet členů ekovesnice vzrůstá. V současnosti mají několik velkých sdílených domů (každý pro několik členů komunity) ve vysokém ekologickém standardu (slaměné domy, hliněné omítky), převážně z místních materiálů. Mnoho členů také stále žije v pojízdných maringotkách. Provozují prosperující vzdělávací centrum, lesní školku a rozsáhlou zahradu.

Jako komunitní ekovesnice mají několik řídících skupin, které umožňují všem členům podílet se na rozhodování chodu ekovesnice a současně zůstávat efektivní v procesu řízení. Shromažďují se nejméně dvakrát ročně po dobu minimálně pěti dnů, aby posílili celkového komunitního ducha a prodiskutovali společnou cestě životem, ke které se zavázali. Ekologický život je jejich základní sdílenou hodnotou stejně tak jako velmi silný smysl pro komunitu.

Přijímají nové členy prostřednictvím procesu vzájemného poznávání a zkušebního období minimálně 1 roku, které musí předcházet účast na dvoutýdenním semináři s názvem “komunitní kurz”. Vstupní kapitál v případě plného členství v ekovesnici po vzájemném odsouhlasení je ve výši 12 000 EUR.

 • FEDERACE DAMANHUR
 • Kategorie: Záměrná komunitní ekovesnice

  Země: Itálie

  Založena: 1975

  Počet návštěvníků za rok: několik desítek tisíc

 • Velikost: cca 600 dospělých (děti i z okolních údolí)

  Rozloha: cca 486 ha

  Web: http://www.damanhur.org

  Kontakt: kontaktní formulář na webu

Federace Damanhur je sdružením několika komunit a ekovesnic se svou vlastní společenskou a politickou organizací v neustálém vývoji. Damanhur je centrem pro duchovní, umělecký a společenský výzkum známý po celém světě. Jeho filozofie je založena na akci, optimismu a na myšlence, že každá lidská bytost zde žije, aby zanechala něco pro druhé a přispěla k růstu a vývoji celého lidstva.

Federace Damanhur se skládá z několika komunit, kdy v každé z nich žije asi 20 lidí. Přibližně dalších 400 lidí žije v okolních údolích a pravidelně se účastní činnosti v Damanhur. Život v komunitě podporuje vytváření společenského modelu založeném na solidaritě – jehož silným projevem je dobrovolná práce s respektem vůči ostatním a životnímu prostředí – a sdílením etických a duchovních hodnot.

Osady Federace Damanhur v oblasti Valchiusella se rozprostírají na více než 486 hekratech území, které zahrnují lesy, zemědělskou půdu, obytné zóny s přibližně stovkou soukromých bytů, uměleckých dílen, řemeslných studií, podniků a farem. Damanhur má centra v Itálii, Evropě a Japonsku a spolupracuje s duchovními a komunitními skupinami po celém světě.

V roce 2005 získal Damanhur od Globálního Fóra OSN pro lidská sídla uznání za model udržitelné společnosti. Lidé v Damanhur mají hluboký respekt k životnímu prostředí jako vědomé, citlivé entity a závazek našich bytostí souběžně s rostlinným a zvířecím světem (stejně jako inteligence, které obývají tento vesmír), a to s úctou a výchovou. Jedním z vyjádření této filozofie je Hudba rostlin, ve kterém komunikace s rostlinným světem inspiruje ke koncertům, kde stromy a rostliny jsou hudebníci společně s lidskými hudebníky.

Občané Damanhur pěstují biopotraviny a hospodářská zvířata a rekonstruují a staví nová obydlí podle principů ekologických budov. Vlastní společnosti specializující se na obnovitelné energie, ekologické oblečení, výrobu potravin a další oblasti. Damanhurianci dávají přednost přirozeným léčebným metodám a holistickému pohledu na zdraví, ale nevylučují současnou vědu a medicínu. Cílem je zhodnotit život ve všech jeho podobách a zároveň zanechat co nejmenší dopad na životní prostředí. Kde je to vhodné, současné špičkové technologie jsou šetrně využity při ochraně zdraví a přírody.

Federace má vlastní školy, od mateřské školy až po vysokou školu. Vzdělávání malých dětí je velmi důležité založené na vlastních výzkumech a současně poskytuje i minimální oficiální vzdělání požadované italským státem. Pro vzdělávání dospělých má Federace svobodnou univerzitu, která nabízí kurzy a zkušenostní platformy otevřené pro diskusi s výzkumníky z celého světa.

Damanhur má ústavu, alternativní měnu, denní noviny, časopisy, umělecké a řemeslné dílny, konferenční centrum a laboratoře pro aplikovaný lékařský a vědecký výzkum.

Damanhur byl založen v roce 1975, kdy se skupina lidí shromáždila kolem postavy filozofa a léčitele Oberto Airaudi, aby naplánovala vytvoření nové společnosti, kde by každodenní život mohl být praktickým uplatněním duchovních hodnot. Cíle Damanhuru jsou ve skutečnosti: Svoboda a probuzení lidské bytosti jako božského, duchovního a hmotného principu; Vytvoření modelu života založeného na etických principech společného života a lásky; Harmonická integrace a spolupráce se všemi sílami spojenými s vývojem lidstva.

Damanhur je proslulý po celém světě díky Chrámům lidstva (Temples of Humankind) – podzemním ručně dělaném uměleckém díle. Chrámy Vody, Země, Universa, Zrcadel, Kovů nebo Modrý chrám a Labyrint – jsou drahocennou mozaikou, ve které Damanhur oslavuje univerzální duchovnost a znovuobjevuje sjednocení mezi člověkem a Bohem pro celé lidstvo současnosti.