ÚVOD

Zdravíme všechny příznivce ekovesnic a udržitelného způsobu života a hlásáme do světa, že postupně zakládáme ekovesnici a přijímáme aktivní členy!

Podle vzoru úspěšných ekovesnic ve světě vzniká i v České republice komunita lidí se záměrem založit komunitní ekovesnici. Inspirujeme se úspěšnými ekovesnicemi ve světě a přizpůsobujeme naši ekovesnici vznikající komunitě lidí, jejich společným životním hodnotám a podmínkám v České republice.

V současnosti již máme založen spolek Zeměsouznění, který je hlavní přijímací branou členů do budoucí komunitní ekovesnice. Při zakládání ekovesnice se hlavně zaměřujeme na tvorbu komunitního ducha a rozvoj komunitních dovedností, které jsou základem pro úspěšné spolutvoření a soužití v komunitní ekovesnici.

Průběžně pořádáme osvětové a vzdělávací akce, které jsou určeny jak pro členy tak pro vážné či méně vážné zájemce, kteří se chtějí posunout ve svém osobním a duchovním růstu a chtějí si rozšířit své poznání a uvědomění. Realizaci našeho záměru posunujeme na našich pracovně-odpočinkových večerních či víkendových setkáních. Pokud máš zájem o některou z námi pořádaných akcí, neváhej se přihlásit. Rádi tě poznáme 🙂 .

NAŠE VIZE

„Jsme inspirací pro šťastný plnohodnotný život v harmonii s přírodou.“

NAŠE MISE

„Vytvoření vědomého soužití navzájem se respektujících lidí, kteří se podporují v osobním a duchovním růstu, žijí v souladu s přírodou a tvořivou energií, usilují o potravinovou a energetickou soběstačnost, podporují sdílení zdrojů, vědomě vzdělávají děti a šíří pokoru, vzájemnou toleranci a lásku ve společnosti.“

Mise je realizována prostřednictvím činností v následujících oblastech:

a) Zemědělství šetrné k životnímu prostředí – využívání permakulturních principů, podpora místní biodiversity, využití a ochrana místních vodních zdrojů, obnova místních biotopů, výběr kvalitních plodin a zvířat, podpora místních odrůd, zajištění zdravých potravin pro společenstvo, znalost původu potravin, místní potravinová soběstačnost.

b) Přírodní stavitelství – využití lokálních přírodních materiálů, harmonizace prostoru a energie pomocí Feng-shui principů, energetická nenáročnost objektů, respektování vazeb ke krajině, zdravé bydlení, stavba společných budov a domů z přírodních materiálů.

c) Vědomé vzdělávání dětí a mládeže – rozvoj kreativity a manuální zručnosti, podpora dítěte v jeho zájmech, pobyt v přírodě, vedení k odpovědnosti a samostatnosti, využití vnitřní motivace dítěte, rozvoj spolupráce formou projektů, partnerský přístup k dětem, dobrovolné zapojení dětí do jednotlivých činností společenstva a zapojení dospělých do vzdělávání.

d) Tradiční řemesla – výroba truhlářských výrobků a dřevěných hraček, kovářské výrobky a doplňky, keramická dílna, výroba přírodní kosmetiky a oděvů, využití místních materiálů a vlastní produkce, podpora kreativity a manuální zručnosti dětí.

e) Alternativní energie – využití místních a trvale obnovitelných zdrojů energie, využití tepelné energie z biomasy a vhodných odpadů.

f) Nakládání s odpady – výběr a spotřeba produktů a služeb šetrných k životnímu prostředí, omezení spotřeby chemických a plastových výrobků a využití alternativ, třídění vzniklých odpadů a místní recyklace, využití přírodních procesů k likvidaci odpadů, kompostování, kořenové čistírny.

g) Vzdělávací kurzy a kurzy osobního a duchovního rozvoje – podpora sdílení informací a zkušeností, rozvoj kreativity, cílevědomé sebepoznávání, vědomé odstraňování bloků minulosti, emocionálních a fyzických problémů, práce s postoji a vzorci chování, aktivace samo uzdravovacích schopností, trvalé vědomé žití v přítomnosti, vzájemná podpora a pomoc k osvícení.

h) Systém vzájemné nepeněžní výpomoci – dobrovolný směnný systém dovedností a sousedské výpomoci, rozvoj místního obchodování a vzájemného obohacování, podpora sdílení zdrojů a recyklace nepotřebných věcí, zkvalitnění sociálních vazeb ve společenství a s místním obyvatelstvem.

i) Praktická osvěta a výměna zkušeností – kulturní a vzdělávací akce pro místní obyvatelstvo a širokou veřejnost, poradenská a konzultační činnost, praktické kurzy s živou ukázkou, spolupráce s organizacemi a jednotlivci podobného zaměření.

j) Prodej nadprodukce místním obyvatelům a širší veřejnosti.

NÁŠ CÍL

„Plnohodnotná komunitní ekovesnice, kde budou propojeny jednotlivé oblasti naší mise do uceleného harmonického systému.“

Cíle pro první etapu založení ekovesnice jsou v Aktivitách směřujících k založení ekovesnice.

NAŠE HODNOTY

SOULAD S PŘÍRODOU
Jsme součástí přírody, ctíme přírodu jako živou bytost, nasloucháme přírodě a učíme se z ní. Všechny naše činnosti směřující k minimalizaci ekologické stopy a aktivní pomoci regeneraci planety Země.

ZDRAVÍ
Pečujeme o fyzické a duševní zdraví formou zdravých vztahů, aktivního života, zdravé stravy a vytvářením zdravého a bezpečného prostoru. Rozvíjíme a sdílíme přírodní léčení a samouzdravovací schopnosti.

SPOLUPRÁCE
Posilujeme vzájemné vztahy a komunitu sdílením znalostí a zkušeností v teoretické a praktické rovině. Spolupráce je založena na vzájemné podpoře a motivaci, zastupitelnosti, zodpovědnosti, efektivitě, dobrovolnosti, hravosti a kreativitě.

RESPEKT
Snažíme se o vzájemný respekt a úctu k sobě samému, všem bytostem a k životu. Respektujeme dohodnutá pravidla, snažíme se o otevřenost a upřímnost.

SVOBODA
Dobrovolně tvoříme a žijeme na základě svobodné volby, individuálního a společného rozhodování. Navzájem si necháváme prostor pro sebevyjádření, seberealizaci a rozvoj přirozeným tempem.

ZODPOVĚDNOST
Přijímáme zodpovědnost za svůj život, své činy a konání vůči sobě, komunitě a přírodě.

JEDNODUCHOST
Snažíme se o jednoduchá řešení a postupy ve všech aspektech fungování ekovesnice.

DŮVĚRA
Vytváříme vztahy založené na vzájemné důvěře, rozvíjíme důvěru v sebe a v život.

POKORA
Vnímáme sebe jako součást většího celku jak v přírodě tak v rámci fungování a rozvoje komunitního života.

LÁSKA
Ctíme bezpodmínečnou lásku.

JAKÁ JE NAŠE CESTA K PLNOHODNOTNÉ KOMUNITNÍ EKOVESNICI?

AKTIVITY SMĚŘUJÍCÍ K ZALOŽENÍ EKOVESNICE

Inspirovali jsme se z knihy „Creating a Life Together“ od Diany L. Christian. Kniha shrnuje poznatky z několika úspěšných ekovesnic a zaměřuje se na oblasti, kterým by měla být věnována pozornost při zakládání ekovesnic a záměrných komunit tak, aby se naše šance na úspěch významně zvýšila.

Postup vytvoření komunit a ekovesnic jsme na našem setkání rozšířili o Osvětu záměru vytvoření ekovesnice tak, abychom následně mohli zrychlit samotnou realizaci.

PRINCIPY FUNGOVÁNÍ NAŠÍ KOMUNITNÍ EKOVESNICE

 1. Obecný princip
  • Lokálně soběstačný a udržitelný životní styl šetrný k přírodě
  • Respekt a velká důvěra k lidem
  • Kontinuální osobní rozvoj členů -> tvorba komunitního ducha
 2. Princip členství v ekovesnici
  • Dospělé osoby vždy kmenoví členové spolku Zeměsouznění (již založen)
  • Dospělé osoby vždy členem právnické osoby (družstva, nadace nebo fondu), která vlastní pozemky a budovy ekovesnice (bude založena)
  • Dospělá osoba má možnost být členem Družstva pro společné podnikání (bude založena)
 3. Princip ekonomický
  • Solidarita ve sdílení základních nákladů
  • Individuální, příp. společné zajištění příjmů (Družstvo pro společné podnikání)
  • Systém vzájemné nepeněžní výpomoci (obdoba LET systému)
 4. Zákaznický princip
  • Ekovesnice je vždy svým vlastním zákazníkem
 5. Princip vlastnictví majetku
  • Pozemky a budovy jsou vždy ve vlastnictví ekovesnice (přes právní osobu – družstva, nadace nebo fondu)
 6. Princip solidarity
  • Solidarita dětí (do 18 let neplatí nic)
 7. Princip rovnováhy
  • Stejný finanční vklad a hlasovací právo pro všechny dospělé členy ekovesnice
  • Jednoznačná pravidla pro vstup i výstup z/do komunitní ekovesnice
  • Řízení ekovesnice rozděleno na většinu trvale žijících obyvatel

SPOLEK ZEMĚSOUZNĚNÍ A PŘÍJEM ČLENŮ

Založení spolku

Po víkendovém setkání Ekovesnice v Akci v listopadu 2017 nastal okamžik příprav založení spolku Zeměsouznění, abychom lépe organizovali své aktivity a mohli postupně rozšiřovat členskou základnu podporovatelů i kmenových členů – aktivních zájemců o život v budoucí ekovesnici.

Na zimní slunovrat 21.12.2017 byl ustavující schůzí oficiálně založen spolek Zeměsouznění – první z právních forem budoucí ekovesnice. Další právní formy (pro vlastnictví majetku ekovesnice a možnost společného podnikání) budou vznikat postupně na základě dohod kmenových členů spolku Zeměsouznění.

Hlavním řídícím dokumentem spolku jsou stanovy spolku Zeměsouznění, ze kterých jsou některé části níže uvedené:

Účelem spolku Zeměsouznění je:

 • vědomé sdílení informací o transformaci na planetě Zemi,
 • osvětová činnost konceptu ekovesnic a udržitelného způsobu života,
 • sdružování aktivních lidí se zájmem o založení ekovesnice v České republice,
 • realizace a šíření praktických ukázek udržitelného způsobu života v ekovesnici.

Organizace spolku

Spolek má nejvyšší orgán Velký kruh, který se skládá ze všech kmenových členů. Rada kruhu je kolektivním statutárním orgánem, který je volen Velkým kruhem ze svých kmenových členů. Základem pro rozhodování a akci je participativní přístup s principy sociokracie.

Setkání členů

 • Obvykle každé pondělí – 18 – 20 hod Skype On-line pracovní setkání
 • Obvykle druhá středa v měsíci – 18 – 21 hod večerní setkání Velkého Kruhu
 • Obvykle každý měsíc – víkendové setkání Ekovesnice v Akci

Členství ve spolku

Členové souzní s principy fungování spolku definovaných ve stanovách, jsou aktivní a jejich členství je rozděleno do tří kategorií:

 • člen podporovatel, jehož záměrem není žít v budoucí ekovesnici,
 • člen čekatel, jehož záměrem je žít v budoucí ekovesnici a po splnění podmínek (definovaných níže) se chce a může stát kmenovým členem,
 • kmenový člen, jehož záměrem je žít v budoucí ekovesnici, má všechna hlasovací práva a může být volen do všech orgánů spolku.

Podmínkou pro vznik členství (člen podporovatel nebo člen čekatel) je vyplnění přihlášky se vstupním dotazníkem. Žadatel se stane členem rozhodnutím Rady kruhu o přijetí za člena. Kmenové členství vzniká z členství čekatele rozhodnutím Velkého kruhu.

Tak se neboj a pojď do toho s námi 🙂 . Pro vyplnění přihlášky se vstupním dotazníkem je nutné mít Google účet, ideálně gmail, který následně slouží pro využívání dalších interních IT nástrojů pro sdílení a komunikaci.

Bankovní údaje pro platby členských příspěvků a finančních darů na osvětu ekovesnic

Bankovní spojení: 2701380463/2010 (transparentní účet)

Variabilní symbol: IČ nebo RČ

Poznámka (Zpráva pro příjemce): Jméno a příjmení – členský příspěvek (případně období)

(IBAN: CZ4220100000002701380463    SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX)

PODMÍNKY VZNIKU KMENOVÉHO ČLENSTVÍ

Současný postup příjímání kmenových členů (od člena čekatele ke kmenovému členství):

 1. Fáze – Seznámení
  • Seznámení se se základními principy ekovesnice, případně absolvování přednášky o návštěvě v ekovesnici,
  • Minimálně absolvované dvě víkendové setkání nebo 5 pracovních večerních setkání spolku Zeměsouznění,
  • Aktivně se spolupodílet na činnostech a chodu spolku dle interního předpisu (i jako jeden z rodiny, partnerů). V současnosti cca 40 hod./ čtvrtletí (160 hod./ rok),
  • Placení členských příspěvků dle interního předpisu. V současnosti členský příspěvek 300 kč/ čtvrtletí (1 200 Kč/ rok).
 2. Fáze – Naladění
 3. Fáze – Přijetí
  • Vyplnění přihlášky ke kmenovému členství a písemný souhlas s dohodami,
  • Přijetí souhlasem kmenových členů Velkého kruhu.

UVÍTÁME POMOC PŘI ZAKLÁDÁNÍ EKOVESNICE

Rádi přijmeme členy (podporovatele nebo čekatele), kteří se chtějí aktivně spolupodílet na následujících oblastech:

 • tvorba a správa webových stránek a propagace na sociálních sítích,
 • překlad z angličtiny a příprava článků k osvětové činnosti ekovesnic a transformaci na planetě Zemi,
 • příprava podkladů pro definování permakulturních zón a průzkum realitního trhu,
 • analýza a příprava podkladů pro založení právnické osoby pro vlastnictví pozemku a budov ekovesnice,
 • tvorba ekonomického modelu ekovesnice a fundraisingová činnost,
 • analýza a příprava stanovisek v oblasti práva a daní související s budoucí ekovesnicí,
 • příprava a rozpracování konceptu komunitní školky a školy,
 • rozvoj komunikačních a komunitních dovedností mezi členy spolku,
 • organizace setkání, administrativa a účetnictví spolku,
 • tvorba interních školících materiálů a příjem nových členů do spolku,
 • jakékoliv další činnosti z odsouhlasené mise (viz výše).

PŘIJÍMÁME POZEMEK S NÁSLEDUJÍCÍMI KRITÉRII

Pro realizaci bychom tento rok rádi získali pozemek s následujícími kritérii:

Priorita

 • Aktivní vodní zdroj, ideálně potok, pramen nebo rybník
 • Scelený pozemek > 24 ha
 • Možnost částečného oplocení a stavby / rekonstrukce
 • Nechceme – blízké dráty VVN, dálnice, producenty škodlivin, chemické znečištění, záplavovou oblast

Dodatečná kritéria

 • Dosah elektřiny
 • Možnost hospodařit do 1 roku
 • Dostupnost – do 1hod od Prahy ideálně středočeský kraj
 • Přístupová cesta

Předem děkujeme za pomoc při získání pozemku!