SMYSL ŽIVOTA

Co by mělo být skutečně smyslem našeho života a jeho náplní?

Poznání sebe sama a uvědomění si, kdo jsme a odkud pocházíme.

Smysl života můžeme na cestě poznání podporovat svým zaměřením na dvě základní oblasti:

1. Zajištění základních potřeb pro život
2. Osobní a duchovní růst

PODSTATA A ÚČEL LIDSKÉHO BYTÍ

Emoce jsou hnacím motorem veškerého projevu. Pohybujeme se skrze všechny tři těla neustále ve spirále. Díky pozorování a uvědomování si potřeb a emocí můžeme dosahovat osobního a duchovního růstu.

Současný stav našeho bytí na této planetě Zemi odráží míru naší nevědomosti. Uvědom si to!

Jsi v tom sám? Ne. Vědomým sdílením a soužitím můžeme snadněji zajistit základní potřeby pro život a vzájemně si pomoci v osobním a duchovním růstu a také transformovat stav naší planety Země.

VĚDOMÉ SDÍLENÍ A SOUŽITÍ

Jak to uskutečnit?

Tvořme z vědomí, abychom ve svém rozhodování a konání objevili smysl.

Tvořme z vědomí, abychom ve svém rozhodování a konání objevili smysl.

Tvořme z vědomí, abychom ve svém rozhodování a konání objevili smysl.

VĚDOMÁ LOKÁLNOST, GLOBÁLNÍ SDÍLENÍ

Vytvořme trvale udržitelné lokální systémy pro zajištění základních potřeb pro život, které jsou šetrné k přírodě a podporují rozmanitost planety Země, a vědomě sdílejme zkušenosti.

Jak se postavit k výzvám, kterými procházíme?

Jakoukoliv výzvu berme jako možnost posunout se dál v osobním a duchovním růstu a znovunalezení smyslu a poznání sebe sama a rozmanitosti planety Země.

Základní pravidla a principy:

 

  • Přijměme odpovědnost za sebe sama a svá rozhodnutí a konání
  • Poznejme sebe navzájem a vědomě pracujme na odstraňování vlastních stínů a bloků
  • Najděme soulad s přírodou a jejími zákonitostmi
  • Buďme ochotni učit se novým věcem
  • Vzájemně se respektujme a respektujme také vše kolem nás
  • Vzájemně sdílejme zkušenosti a učme se jeden od druhého
  • Rozvíjejme spolupráci a vzájemnou podporu
  • Šíříme lásku a úctu kolem nás a v nás samých

ZÁMĚR ZEMESOUZNENI.CZ

Vědomé sdílení informací o transformaci na planetě Zemi a impuls pro založení ekovesnic v České republice.